Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu na adrese http://cardhouse.cz, jehož provozovatelem je společnost CardHouse s.r.o.

Prodávající

CardHouse s.r.o.

provozovna: Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem

sídlo společnosti: U Ráje 449, 403 27 Ústí nad Labem, IČO: 254 34 471, DIČ: CZ254 34 471

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka18208

Kupující

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje produkty z internetového obchodu na adrese www.cardhouse.cz

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s uvedenými obchodními a platebními podmínkami a zavazuje se je v plné míře respektovat.

Uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím vyplněného a odeslaného formuláře. Za platnou se považuje pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Za platný se považuje vždy pouze kód produktu a nikoli doprovodný text objednávky.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Odesláním objednávky akceptuje kupující konečnou výši ceny zboží, zvolený způsob doručení a typ platby.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Místem doručení zboží je dodací, popř. fakturační adresa uvedená kupujícím ve formuláři objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat jej na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při nákupu jsou považovány za důvěrné.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kromě případu osobního odběru. V takovém případě je nutné uvést alespoň e-mailový a telefonický kontakt.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným odesláním.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Dodací podmínky

Zboží bude doručeno kupujícímu zpravidla do 2 pracovních dnů. V případě objednání zboží, které v okamžiku objednávky není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti dodavatele. Kupující bude o této možnosti informován nejpozději 3. pracovní den po dni odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob dopravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nemá vliv na výši určené ceny přepravy.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet zásilek a případné závady ihned oznámit přepravci. Dopravce by měl okamžitě zahájit reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bezodkladně zaslána prodávajícímu. V opačném případě zaniká nárok na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky. V případě porušení či poškození balíku doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Ostatní ustanovení

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,5% z účtované částky.

Obchodní podmínky jsou platné ve znění platném v den odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2011

Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.