Všeobecné servisní podmínky Cardhouse s.r.o. (VSP)

1. PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ SERVISU

1.1 Servisem se rozumí:

  • Poskytnutí podpory na dálku telefonicky, nebo prostřednictvím aplikace TeamViewer
  • Provedení opravy v místě zákazníka, provedení opravy v místě dodavatele
  • Instalace a zaškolení v místě zákazníka
  • Provedení preventivní prohlídky, tzv. profylaxe

1.2 Požadavek na servis je třeba uplatnit pouze vyplněním kontaktního formuláře na adrese https://www.cardhouse.cz/technicka-podpora. Vyplněním kontaktního formuláře a následným zasláním zboží k opravě zákazník vyjadřuje souhlas s účtováním opravy dle podmínek stanovených pro mimozáruční servis nebo dle podepsané servisní smlouvy, s výjimkou uplatnění reklamace.

1.3 V případě zaslání zboží na opravu je zákazník povinen zřetelně označit zásilku informací o čísle servisního případu (RMA číslo), který bude přidělen dodavatelem.

1.4 Dodavatel si vyhrazuje možnost zásilku odmítnout, pokud nebude zřetelně označena číslem servisního případu (RMA číslo).

1.5 V případě požadavku na vzdálenou podporu bude se zákazníkem domluven termín seance.

1.6 Termín výjezdu servisního technika bude domluven s kontaktní osobou individuálně, pokud není smluvně ujednáno jinak.

1.7 Podporovaná zařízení viz příloha 3.

2. ZÁRUČNÍ OPRAVY A REKLAMACE

2.1 Záruční doba na dodávky Cardhouse s.r.o. je dána Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti (VOP Cardhouse s.r.o.)

2.2 Reklamaci je třeba uplatnit pouze písemně na adrese https://www.cardhouse.cz/technicka-podpora se specifikací, kdy a kde závada vznikla, jak se projevuje a jaká byla uživatelem učiněna opatření.

2.3 Pro uznání záručního servisu bude požadováno výrobní číslo zařízení, nebo doklad o nákupu u Cardhouse s.r.o.

2.4 Ze záruky mohou být vyloučena zařízení, která nebyla zakoupena u Cardhouse s.r.o.

2.5 Záruka se nevztahuje na zařízení, která nebyla provozována dle podmínek pro provoz nebo pokud závada vznikla chybnou obsluhou, nebo nedostatečnou údržbou.

2.6 Záruční servis provádí nebo zajišťuje dodavatel do 30 kalendářních dnů od nahlášení závady, resp. podle dodacích podmínek externích dodavatelů, pokud nebylo smluvně ujednáno jinak.

2.7 Opravy jsou prováděny v provozovně Cardhouse s.r.o., na adrese Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem 400 01, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

3. MIMOZÁRUČNÍ OPRAVY A PODPORA

3.1 Mimozáruční opravy jsou účtovány dle podmínek, které zákazník odsouhlasuje zadáním požadavku ve webovém formuláři tedy v ceně do 2980 Kč bez DPH za zařízení a formulář slouží současně jako závazná objednávka. Ukáže-li se v průběhu opravy, že náklady přesahují uvedenou částku, bude zákazník dodatečně informován a požádán o souhlas s provedením opravy formou individuální nabídky na provedení opravy.

3.2 Každá oprava začíná provedením základní diagnostiky v hodnotě viz ceník za každé jednotlivé zařízení. V případě provedení úplatné opravy není diagnostika účtována. Pokud se zákazník rozhodne opravu nerealizovat, vzniká dodavateli nárok na účtování diagnostiky, viz. Ceník (Příloha č. 1). Dodavatel je v takovém případě oprávněn rozhodnout o způsobu vrácení zařízení zákazníkovi například formou zásilky na dobírku v hodnotě diagnostiky, poštovného a případně balného.

3.3 Technická podpora prováděná vzdáleně telefonicky, nebo aplikací TeamViewer, bude zpoplatněna sazbou dle Ceníku (Příloha č. 1).

3.4 Cena opravy bude fakturována se splatností 14 dnů (nebude-li ve smlouvě ujednáno jinak), případně vrácením zařízení smluvním přepravcem dobírkou v hodnotě ceny opravy.

3.5 Poštovné - svoz od zákazníka a odeslání zboží zpět zákazníkovi může být účtováno podle hmotnosti a rozměru zásilky.

4. Servisní smlouva

4.1 Servis na základě servisní smlouvy je standardně řešen na základě individuálně podepsaných smluv o technické podpoře, kde jsou i specifikovány podmínky, za jakých je servis prováděn. V ostatních případech Cardhouse s.r.o. nabízí standardně tři úrovně zpoplatněné/ předplacené servisní podpory, tzv. servisní balíčky, viz. Ceník SSML (Příloha č. 2).

4.1.1 Balíček základních servisních služeb zahrnuje proaktivní sledování blížících se termínů profylaxí, rezervace termínů dle specifických požadavků zákazníka, profylaxe - vyčištění, seřízení, aktualizace firmware, výměna hnacích řemínků, dopravné tiskárny od/k zákazníkovi do servisního střediska. Náhradní díly jsou zpoplatněny dle aktuálních cen. Cestovné technika je účtováno dle skutečnosti. Telefonická a vzdálená podpora je zpoplatněna zvýhodněnou hodinovou sazbou za započatou čtvrthodinu. (v závislosti na typu zařízení a poskytované služby), viz. Ceník SSML (Příloha č. 2).

4.1.2 Balíček středních servisních služeb zahrnuje vše, co obsahuje Balíček základních servisních služeb plus zapůjčení náhradního ekvivalentního zařízení po dobu opravy nebo poruchy.

4.1.3 Balíček nejvyšších servisních služeb zahrnuje vše, co obsahuje Balíček středních servisních služeb plus vzdálenou podporu (tel/teamviewer) HW + SW Cardpresso do verze XM včetně. V rozsahu 5 hodin ročně. Podpora nad rámec ročního limitu je zpoplatněna zvýhodněnou hodinovou sazbou za započatou čtvrthodinu (v závislosti na typu zařízení a poskytované služby). Nevyčerpané hodiny se nepřevádí do dalšího období.

4.2 V případě opravy u zákazníka provádí servisní technik opravu a vystaví Protokol o servisním zásahu, v němž zapíše provedené práce, opravené či vyměněné díly a další potřebné údaje (cestovné atp.). Tento protokol musí být podepsán servisním pracovníkem i odpovědnou osobou zákazníka a je vyhotoven ve dvou výtiscích – jeden pro zákazníka a druhý pro zhotovitele.

4.3 Případné vícenáklady si nechá servisní technik odsouhlasit odpovědnou osobou zákazníka (předpokládané dopravné, ubytování, expresní příplatek atd.).

4.4 Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytně nutnou dobu v případě nutnosti objednání a následné dodávky náhradního dílu od výrobce nebo jeho distributora v případě, že tento nemá ve skladu.

4.5 Účtování oprav a podpory je řešeno individuálně na základě podepsané smlouvy.

5. ZÁRUKA NA OPRAVU

5.1 Na náhradní díly vyměněné v rámci záruční opravy je poskytována záruka do konce trvání záruky celého zařízení.

5.2 U pozáruční opravy se vztahuje na každou provedenou opravu (práci) záruka 3 měsíce a 6 měsíců na dodaný náhradní díl.

6. ODPOVĚDNOST ZA ZAŘÍZENÍ BĚHEM PŘEPRAVY

6.1 V případě zaslání zboží k opravě nenese dodavatel odpovědnost za případná poškození během přepravy, to ani v případě, kdy je pro zákazníka zajištěn svoz, pokud nebylo zboží zabaleno v originálním balení, nebo bylo balení shledáno přepravcem jako nedostatečné.

6.2 Zákazníkovi může být účtováno balné v případě, kdy servisní technik vyhodnotí balení použité zákazníkem jako nedostatečné pro případné reklamace u smluvního přepravce.

6.3 Zásilky jsou pojištěny do hodnoty 50.000 vč. DPH.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

7.1 Cardhouse s.r.o. zachovává mlčenlivost o osobních údajích svých zákazníků. Data – v případě potřeby přenosu osobních dat jsou data přenášena v naprosté většině anonymně.

7.2 Data jsou přenášena se souhlasem zákazníka, v případě přenosu databází nebo jejich části je přenos prováděn zabezpečenými kanály nebo v šifrované podobě.

7.3 Data nejsou – s výjimkou zákonných povinností – předávána třetí straně.

7.4 Data jsou uchována po dobu platnosti smlouvy nebo po dobu platnosti záruky na provozované dílo.

7.5 Po ukončení platnosti smlouvy nebo záruky na dílo, jsou data uložena po dobu 5 let.

7.6 Výmaz dat na požádání lze požadovat na adrese maja.plzak@esp.cz.